More Website Templates @ TemplateMonster.com - April 07, 2014!

Programa de examen

10mo a 9no KYU

9no Kyu
 
A. SALUDO TRADICIONAL
 
B. POSTURAS
* Musubi dachi.
* Heiko dachi.
* Shiko dachi.
* Zenkutsu dachi.
 
C. KIHON
En HEIKO DACHI (y Parejas en Heiko Dachi)
* Jodan age uke.
* Chudan yoko uke.
* Chudan uchi uke.
* Gedan barai uke
* Choku tsuki (jodan, chudan, gedan).
En ZENKUTSU DACHI (paso adelante y paso atrás).
* Jodan oi tsuki- Jodan age uke.
* Chudan oi tsuki- Chudan uke.
* Gedan oi tsuki- Gedan barai.
En ZENKUTSU DACHI (en el lugar).
Mae geri
TENSHIN (lateral) shuri ashi con bloqueos y golpes básicos: choku-tzuki, jodan age uke, yoko uke, uchi uke, gedan barai...
 
D. KUMITE (en parejas IDEM KIHON ZENKUTSU DACHI)
 
E. KATA
Gekisai Dai Ichi POR TIEMPOS
 
 

9no a 8vo KYU

8no Kyu
 
A. POSTURAS
* Dachi wasa anterior.
* Sanchin Dachi.
* Hachiji Dachi.
* Neko Ashi Dachi.
* Han zenkutsu Dachi.
 
B. KIHON
En ZENKUTSU DACHI
* Jodan age uke.
* Chudan yoko uke.
* Chudan uchi uke.
* Gedan barai uke.
* Oi tsuki.
* Gyaku tsuki.
En HEIKO DACHI (en el lugar).
*Hiki uke.
* Mawashi uke.
En ZENKUTSU DACHI (en el lugar , parejas)
* Mae geri.
* Mawashi geri.
TENSHIN SHURI ASHI: hiki uke, awase tzuki, mawashi uke, mae geri...
 
C. KUMITE
Ippon Yakusoku Kumite.
TORI UKE
Oi tsuki jodan. Jodan age uke- Gyaku tsuki.
Oi tsuki chudan. Chudan yoko uke- Gyaku tsuki.
Oi tsuki gedan. Gedan barai uke- Gyaku tsuki.
Kakie
Sanbon kumite
 
D. KATA
Gekisai Dai Ichi - Ni
 
E. HOJO UNDO. Chishi, 1,2.
 
 

8vo a 7mo KYU

7mo Kyu
 
A. POSTURAS
* Dachi wasa anterior.
* Heisoku Dachi.
* Sagi Ashi Dachi.
 
B. KIHON
En NEKO ASHI DACHI
* Jodan age uke.
* Chudan uke.
* Gedan barai uke.
En ZENKUTSU DACHI (Rensoku sanbon- Combinado).
* Jodan age uke- Gyaku tsuki.
* Chudan uke- Gyaku tsuki.
* Gedan barai uke- Gyaku tsuki.
En ZENKUTSU DACHI (Sanbon - En parejas encadenado).
* Mae geri.
* Mawashi geri.
TENSHIN SHURI ASHI: sambon tzuki - mawashi geri – yoko geri – ura tzuki.
 
C. KUMITE
* Kakie.
* Sanbon Kumite (derecho y cruzado).
* Kihon Ippon Kumite.(avisa la altura).
* Sandan kumite
 
D. KATA
Gekisai Dai Ichi - Ni
Sanchin Kata
 
E. HOJO UNDO. Chishi 1,2,3,4.
 
 

7mo a 6to KYU

6to Kyu
 
A. POSTURAS
* Neko Ashi Dachi (con Tenshin lateral).
* Heiko Dachi (con Tenshin lateral).
 
B. KIHON
En ZENKUTSU DACHI
* Nihon tsuki (oi- gyaku tsuki).
* Sanbon tsuki (oi- gyaku- choku tsuki).
* Mae geri- Gyaku tsuki.
* Hiki uke (gyaku)- Mae geri.
* Mae geri- empi- uraken- gedan barai- gyaku tsuki.
En SANCHIN DACHI.
* Oi tsuki.
* Jodan, chudan y gedan uke.
En ZENKUTSU DACHI (en el lugar).
* Mae geri (keage- kekomi).
* Mawashi geri (parejas encadenado).
* Yoko geri ( en shiko dachi, parejas).
TENSHIN SHURI ASHI: age uke gyaku tzuki, yoko uke gyaku tzuki, gedan barai gyaku tzuki, choku tzuki mae geri, choku tzuki mawashi geri
 
C. KUMITE
* Sandan Kumite (derecho y cruzado).
* Kakie.
* Sandan Gi (lineal, -jodan- chudan- gedan).
* Kihon Ippon Kumite (ataque lento,repite en velocidad).
 
D. KATA
Gekisai Dai Ichi - Ni
Sanchin Kata
 
E. HOJO UNDO. Chishi: 1,2,3,4,5.
 
 

6to a 5to KYU

6to Kyu
 
A. POSTURAS
* Dachi wasa anterior.
* Renoji Dachi.
 
B. KIHON
En NEKO ASHI DACHI y HEYKO DACHI:
* Hiki uke (Tenshin 45º gohón).
En ZENKUTSU DACHI (Sambón) :
* Gedan soto barai.
* Hiji age uchi.
* Hiji jodan ate.
* Kansetsu geri.
En NEKO ASHI DACHI (Sambón).
* Koken uke.
* Shotei uke.
* Mae ashi geri.
En SHIKO DACHI (Sambón).
* (Yokomuki) Oi tsuki.
* (Naname) Gedan barai.
En SANCHIN DACHI (Sambón).
* Hiki uke.
* Jodan uchi uke.
* Gyaku tsuki.
Kihon Saifa.(6 ejercicios)
TENSHIN SHURI ASHI: empi chudan y jodan - iza geri y empi jodan - sambon ura tzuki 45º - hiki uke gyaku tzuki.
 
C. KUMITE
* Kakie.
* Sandan Gi (lineal, y con cambio de kamae).
* Kihon Ippon Kumite.
 
D. KATA
Gekisai Dai Ichi - Ni
Sanchin Kata
Saifa Kata
 
E. HOJO UNDO. Chishi: 1,2,3,4,5,6.
 
 

5to a 4to KYU

4to Kyu
 
A. POSTURAS
* Con tenshin en neko,shiko,heiko y zenkutsu dachi.
 
B. KIHON (Rensoku Sanbon).
En SHIKO DACHI:
* Jodan age uke- Gyaku tsuki.
* Chudan uchi uke- Gyaku tsuki.
* Gedan barai uke- Gyaku tsuki.
En ZENKUTSU DACHI :
* Hiji jodan ate- Gyaku tsuki.
* Mae geri- Mae ken tsuki- Gyaku tsuki.
* Nidan geri (mae geri gedan- mae geri jodan, misma pierna).
* Nidan geri (mae geri- mawashi geri, misma pierna)
Kote kitae
TENSHIN SHURI ASHI: neko ashi hiki uke mawashi geri gyaku tzuki, hiki uke gyaku tzuki y uraken atrás en heiko dachi, entre otros.
 
 
C. KUMITE
* Kakie.
* Sandan Gi (lineal con suri ashi y cambio de kamae).
* Kumite Bunkai.
* Nihón Kumite (básico con contragolpe en el 2° ataque).
* Kumite piernas (encadenado).
 
D. KATA
Gekisai Dai Ichi - Ni
Sanchin Kata
Saifa Kata
Tensho
 
E. HOJO UNDO. Chishi 1 al 7.
Nigiri game en Sanchin y Shiko dachi
 
 

4to a 3er KYU

3er Kyu
 
A. KIHON (En Heiko o Shiko Dachi “estable”).
* Tate tsuki.
* Choku tsuki.
* Ura mawashi geri.
* Ura tsuki.
* Shotei otoshi.
* Ushiro ura mawashi geri.
* Age tsuki.
* Yoko geri kekomi.
* Kosa uke.
* Shuto uchi.
* Mae geri keage.
* Jodan nagashi uke.
* Haito uchi.
* Mae geri kekomi.
* Shotei gedan barai.
* Mawashi tsuki.
* Mawashi geri.
* Shotei uchi.
* Awase tsuki.
* Fumikomi geri.
* Sukui uke.
* Ura ken uchi.
* Kakato otoshi.
* Iza geri.
En NEKO ASHI DACHI (45º- Sanbon)..
* Yoko uke- Kizami tsuki- Gyaku tsuki.
* Hiki uke- Nukite.
En ZENKUTSU DACHI (Sanbon):
* Jodan Nagashi uke- Gyaku tsuki.
* Gedan shotei barai- Gyaku shotei uchi.
** REN GERI- DIFERENTE PIERNA. **
* Mae ashi geri- Oi mawashi geri.
* Mae ashi geri- Oi yoko geri.
* Mae ashi geri- Oi hiza geri.
Kote kitae.
 
B. KUMITE
* Kakie.
* Kumite Bunkai.
* Kumite manos encadenado.
* Iri-kumi-ju.
 
C. KATA
Gekisai Dai Ichi - Ni (con kata Bunkai).
Sanchin Kata
Saifa Kata
Seiyunchin
Tensho
 
D. HOJO UNDO. Chishi 1 al 8, Nigiri-game, Makiwara.
 
 

3er a 2do KYU

2do Kyu
 
A. KIHON
SANCHIN DACHI.
* Nukite- Kake uke (Shisochin).
* Oi tsuki- Kote uke (Sanseru).
HEIKO DACHI (Suri ashi) (Sanbon).
* Hiki uke- Yubi hasami (la misma mano).
* Nihon tsuki (oi- gyaku).
En ZENKUTSU DACHI (Sanbon):
* Nidan tsuki (Gyaku tsuki- oi tsuki) (la misma mano).
* Rensoku tsuki (Gyaku- oi- gyaku).
* Kizami tsuki- Gyaku tsuki- Mawashi geri.
* Mae ashi geri- Oi mae geri.
Kote kitae.
 
B. KUMITE
* Sanbon kumite (contragolpe en cada ataque).
* Kumite Bunkai.
* Kakie.
* Kumite piernas. (Encadenado).
* Kumite manos. (Encadenado).
* Iri(ju) Kumite.
 
C. KATA
Gekisai Dai Ichi - Ni (con kata Bunkai).
Saifa Kata (con kata Bunkai).
Seiyunchin
Sanchin Kata (Test)
Tensho (Test)
 
D. HOJO UNDO. Chishi 1 al 8, Nigiri-game, Congo ken, Makiwara.
 
 

2do a 1er KYU

1er Kyu
 
A. KIHON
Todo lo anterior
 
B. KUMITE
* Nihon kumite (contragolpe en el segundo ataque).
* Kumite piernas. (Encadenado).
* Kumite manos. (Encadenado).
* Iri Kumi Ju 1 y 2 (controlado).
Sandan Gi, cambiando Kamae
Tori Uke
Jodan, Chudan, Gedan. Jodan Ko uke, Chudan Hiki uke, Gedan Shotei barai.
 
C. KATA
Gekisai Dai Ichi - Ni (con kata Bunkai).
Saifa Kata (con kata Bunkai).
Seiyunchin (con kata Bunkai)
Sanchin Kata (Test)
Tensho (Test)
Shisochin
 
D. HOJO UNDO.(congo ken ,chishi, makeage kiwe,nigiri game, tan, lagartijas con puños, makiwara, abdominales) Chiru chan chan.