IOGKFArg

Bienvenidos a IOGKF Argentina

Programa de Exámen10 a 9 Kyu

Noveno
POSTURAS * Musubi dachi.
* Heiko dachi.
* Shiko dachi.
* Zenkutsu dachi.
KIHON
En HEIKO DACHI (y Parejas en Heiko Dachi)
* Jodan age uke.
* Chudan yoko uke.
* Chudan uchi uke.
* Gedan barai uke
* Choku tsuki (jodan, chudan, gedan).
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (paso adelante y paso atrás).
* Jodan oi tsuki- Jodan age uke.
* Chudan oi tsuki- Chudan uke.
* Gedan oi tsuki- Gedan barai.
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (en el lugar)
Mae geri
KIHON
TENSHIN (lateral) shuri ashi con bloqueos y golpes básicos
choku-tzuki, jodan age uke, yoko uke, uchi uke, gedan barai..
KUMITE En parejas IDEM KIHON ZENKUTSU DACHI
KATA Gekisai Dai Ichi POR TIEMPOS

9 a 8 Kyu

Octavo
POSTURAS * Dachi wasa anterior.
* Sanchin Dachi.
* Hachiji Dachi.
* Neko Ashi Dachi.
* Han zenkutsu Dachi.
KIHON
En ZENKUTSU DACHI
* Jodan age uke.
* Chudan yoko uke.
* Chudan uchi uke.
* Gedan barai uke.
* Oi tsuki.
* Gyaku tsuki.
KIHON
En HEIKO DACHI (en el lugar).
* Hiki uke.
* Mawashi uke.
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (en el lugar , parejas)
* Mae geri.
* Mawashi geri.
KIHON
TENSHIN SHURI ASHI
hiki uke, awase tzuki, mawashi uke, mae geri...
KUMITE
Ippon Yakusoku Kumite
TORI UKE
Oi tsuki jodan. Jodan age uke- Gyaku tsuki.
Oi tsuki chudan. Chudan yoko uke- Gyaku tsuki.
Oi tsuki gedan. Gedan barai uke- Gyaku tsuki.
KUMITE * Kakie
* Sambon Kumite
KATA * Gekisai Dai Ichi
* Gekisai Dai Ni
HOJO UNDO * Chishi 1 y 2

8 a 7 Kyu

sept
POSTURAS * Dachi wasa anterior.
* Heisoku Dachi.
* Sagi Ashi Dachi.
KIHON
En NEKO ASHI DACHI
* Jodan age uke.
* Chudan uke.
* Gedan barai uke.
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (Rensoku sanbon- Combinado)
* Jodan age uke- Gyaku tsuki.
* Chudan uke- Gyaku tsuki.
* Gedan barai uke- Gyaku tsuki.
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (Sanbon - En parejas encadenado)
* Mae geri.
* Mawashi geri.
KIHON
TENSHIN SHURI ASHI
sambon tzuki - mawashi geri – yoko geri – ura tzuki
KUMITE * Kakie.
* Sanbon Kumite (derecho y cruzado).
* Kihon Ippon Kumite.(avisa la altura).
* Sandan kumite
KATA * Gekisai Dai Ichi
* Gekisai Dai Ni
* Sanchin Kata
HOJO UNDO * Chishi 1,2,3,4

7 a 6 Kyu

sexto
POSTURAS * Neko Ashi Dachi (con Tenshin lateral).
* Heiko Dachi (con Tenshin lateral).
KIHON
En ZENKUTSU DACHI
* Nihon tsuki (oi- gyaku tsuki).
* Sanbon tsuki (oi- gyaku- choku tsuki).
* Mae geri- Gyaku tsuki.
* Hiki uke (gyaku)- Mae geri.
* Mae geri- empi- uraken- gedan barai- gyaku tsuki.
KIHON
En SANCHIN DACHI.
* Oi tsuki.
* Jodan, chudan y gedan uke.
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (en el lugar)
* Mae geri (keage- kekomi).
* Mawashi geri (parejas encadenado).
* Yoko geri ( en shiko dachi, parejas).
KIHON
TENSHIN SHURI ASHI
age uke gyaku tzuki
yoko uke gyaku tzuki
gedan barai gyaku tzuki
choku tzuki mae geri
choku tzuki mawashi geri
KUMITE * Sandan Kumite (derecho y cruzado).
* Kakie.
* Sandan Gi (lineal, -jodan- chudan- gedan).
* Kihon Ippon Kumite (ataque lento,repite en velocidad).
KATA * Gekisai Dai Ichi
* Gekisai Dai Ni
* Sanchin Kata
HOJO UNDO * Chishi 1,2,3,4,5

6 a 5 Kyu

quinto
POSTURAS * Dachi wasa anterior.
* Renoji Dachi.
KIHON
En NEKO ASHI DACHI y HEIKO DACHI
* Hiki uke (Tenshin 45º gohon)
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (Sambón)
* Gedan soto barai.
* Hiji age uchi.
* Hiji jodan ate.
* Kansetsu geri.
KIHON
En NEKO ASHI DACHI (Sambón)
* Koken uke.
* Shotei uke.
* Mae ashi geri.
KIHON
En SHIKO DACHI (Sambón)
* (Yokomuki) Oi tsuki.
* (Naname) Gedan barai.
KIHON
En SANCHIN DACHI (Sambón)
* Hiki uke.
* Jodan uchi uke.
* Gyaku tsuki.
KIHON
SAIFA
Kihon Saifa. 6 ejercicios
KIHON
TENSHIN SHURI ASHI
* empi chudan y jodan
* iza geri y empi jodan
* sambon ura tzuki 45º
* hiki uke gyaku tzuki.
KUMITE * Kakie.
* Sandan Gi (lineal, y con cambio de kamae).
* Kihon Ippon Kumite.
KATA * Gekisai Dai Ichi
* Gekisai Dai Ni
* Saifa
* Sanchin Kata
HOJO UNDO * Chishi 1,2,3,4,5,6

5 a 4Kyu

cuarto
POSTURAS Con tenshin
* neko ashi dachi
* shiko dachi
* heiko dachi
* zenkutsu dachi
KIHON
En SHIKO DACHI (Rensoku Sanbon)
* Jodan age uke- Gyaku tsuki.
* Chudan uchi uke- Gyaku tsuki.
* Gedan barai uke- Gyaku tsuki.
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (Sambón)
* Hiji jodan ate- Gyaku tsuki.
* Mae geri- Mae ken tsuki- Gyaku tsuki.
* Nidan geri (mae geri gedan- mae geri jodan, misma pierna).
* Nidan geri (mae geri- mawashi geri, misma pierna)
KIHON Kote Kitae
KIHON
TENSHIN SHURI ASHI
* neko ashi hiki uke mawashi geri gyaku tzuki
* hiki uke gyaku tzuki y uraken atrás en heiko dachi
* etc ...
KUMITE * Kakie.
* Sandan Gi (lineal con suri ashi y cambio de kamae).
* Kumite Bunkai.
* Nihón Kumite (básico con contragolpe en el 2° ataque).
* Kumite piernas (encadenado).
KATA * Gekisai Dai Ichi
* Gekisai Dai Ni
* Saifa
* Sanchin Kata
* Tensho
HOJO UNDO * Chishi 1 al 7.
* Nigiri game en Sanchin y Shiko dachi

4 a 3 Kyu

tercero
KIHON
(En Heiko o Shiko Dachi “estable”)
* Tate tsuki.
* Choku tsuki.
* Ura mawashi geri.
* Ura tsuki.
* Shotei otoshi.
* Ushiro ura mawashi geri.
* Age tsuki.
* Yoko geri kekomi.
* Kosa uke.
* Shuto uchi.
* Mae geri keage.
* Jodan nagashi uke.
* Haito uchi.
* Mae geri kekomi.
* Shotei gedan barai.
* Mawashi tsuki.
* Mawashi geri.
* Shotei uchi.
* Awase tsuki.
* Fumikomi geri.
* Sukui uke.
* Ura ken uchi.
* Kakato otoshi.
* Iza geri.
KIHON
En NEKO ASHI DACHI (45º- Sanbon)
* Yoko uke- Kizami tsuki- Gyaku tsuki.
* Hiki uke- Nukite.
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (Sanbon)
* Jodan Nagashi uke- Gyaku tsuki.
* Gedan shotei barai- Gyaku shotei uchi.
* Mae ashi geri- Oi mawashi geri.
* Mae ashi geri- Oi yoko geri.
* Mae ashi geri- Oi hiza geri.
KIHON * Kote Kitae
KUMITE * Kakie.
* Kumite Bunkai.
* Kumite manos encadenado.
* Iri-kumi-ju.
KATA * Gekisai Dai Ichi (con kata Bunkai)
* Gekisai Dai Ni (con kata Bunkai)
* Saifa
* Seiunchin
* Sanchin
* Tensho
HOJO UNDO * Chishi 1 al 7.
* Nigiri game en Sanchin y Shiko dachi
* Makiwara

3 a 2 Kyu

segundo
KIHON
SANCHIN DACHI.
* Nukite- Kake uke (Shisochin).
* Oi tsuki- Kote uke (Sanseru).
KIHON
HEIKO DACHI (Suri ashi) (Sanbon)
* Hiki uke- Yubi hasami (la misma mano).
* Nihon tsuki (oi- gyaku).
KIHON
En ZENKUTSU DACHI (Sanbon)
* Nidan tsuki (Gyaku tsuki- oi tsuki) (la misma mano).
* Rensoku tsuki (Gyaku- oi- gyaku).
* Kizami tsuki- Gyaku tsuki- Mawashi geri.
* Mae ashi geri- Oi mae geri.
KIHON * Kote Kitae
KUMITE * Sanbon kumite (contragolpe en cada ataque).
* Kumite Bunkai.
* Kakie.
* Kumite piernas. (Encadenado).
* Kumite manos. (Encadenado).
* Iri(ju) Kumite.
KATA * Gekisai Dai Ichi (con kata Bunkai)
* Gekisai Dai Ni (con kata Bunkai)
* Saifa (con kata Bunkai)
* Seiunchin
* Sanchin (test)
* Tensho (test)
HOJO UNDO * Chishi 1 al 8.
* Nigiri game en Sanchin y Shiko dachi
* Makiwara
* Congo Ken

2 a 1 Kyu

Primer Kyu
KIHON * TODO LO ANTERIOR
KUMITE * Nihon kumite (contragolpe en el segundo ataque).
* Kumite piernas. (Encadenado).
* Kumite manos. (Encadenado).
* Iri Kumi Ju 1 y 2 (controlado).
* Sandan Gi (Jodan Ko uke, Chudan Hiki uke, Gedan Shotei barai.)
KATA * Gekisai Dai Ichi (con kata Bunkai)
* Gekisai Dai Ni (con kata Bunkai)
* Saifa (con kata Bunkai)
* Seiunchin (con kata Bunkai)
* Shisochin
* Sanchin (test)
* Tensho (test)
HOJO UNDO * Chishi 1 al 8.
* Nigiri game en Sanchin y Shiko dachi
* Makiwara
* Congo Ken
* Makeage kiwe
* tan
* lagartijas con puños
* abdominales
* Chiru chan chan.